Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden – Huisreglement

Om het een FIFA toernooi ‘evenement’ zonder enig problemen te laten verlopen hebben we hier een aantal regels waarvan we verwachten dat iedereen ze heeft gelezen en ook opvolgt. Om onduidelijkheden te voorkomen: op elk evenement van Game Play Events geldt het Nederlandse recht. Er wordt van iedereen verwacht deze in de grote lijnen te kennen.

1. Gedragscode

1.1. Het is als deelnemer verboden om aan verkoop op de vloer te doen, ongeacht wat men verkoopt.
1.2. Het is verboden om reclame te maken, tenzij dit op voorhand is afgesproken met Game Play Events.
1.3. Roken in de zaal is ten strengste verboden, roken dient buiten plaats te vinden.
1.4. Het gebruik van drugs binnen de deuren van de locatie van het FIFA toernooi is verboden.
1.5. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.
1.6. Het gebruik van sterk alcoholische dranken tijdens het toernooi is niet toegestaan.
1.7. Er wordt alleen gebruik gemaakt van controllers van Game Play Events, eigen controllers mogen niet gebruikt worden.
1.8. De deelnemers gaan akkoord met het feit dat zij gefotografeerd kunnen worden en zichtbaar kunnen zijn op de website. Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s dan dien je dat vooraf bij de wedstrijdleiding aan te geven of per email te melden via info@esportscup-enschede.nl
1.9. De deelnemers mogen zelf ook foto’s nemen en deze verspreiden via social media etc, wij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor deze foto’s.
1.10. Bij afwezigheid kan er geen beroep gedaan worden op het terugstorten van het inschrijvingsgeld.
1.11. Het is niet geoorloofd om zonder toestemming van een ander aan zijn of haar spullen te zitten.
1.12. Bij kleine misdragingen krijg men een waarschuwing. Bij herhaaldelijk in de fout gaan, of ernstigere misdragen word men verwijderd van het evenement.
1.13. Mocht iemand door misdraging op het evenement worden verwijderd, kan diegene geen aanspraak maken op retournering van het inschrijfgeld.
1.14. Provocerende nicknames zijn niet toegestaan.
1.15. Deelnemer dient zijn / haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
1.16. Cheaten tijdens het evenement is verboden. Bij een geconstateerde cheat gedurende een wedstrijd, wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan alle wedstrijden. Bij een geconstateerde overtreding in overige gevallen, zal de wedstrijdleiding in overleg een passende maatregel zoeken. Bij herhaaldelijk gedrag kan de wedstrijdleiding overwegen de persoon in kwestie te verwijderen, wegens verstoring van het evenement.
1.17. Daar waar het Nederlandse recht en/of dit reglement geen uitspraak over doet, zal de wedstrijdleiding oordelen en handelen naar de situatie.

2. Aansprakelijkheid

2.1. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele verlies/schade van iemands eigendommen.
2.2. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit schade geleden tijdens het evenement.
2.3. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien deze door overmacht (elke van de organisatie onafhankelijke omstandigheid die het houden van het evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar de organisatie van afhankelijk is) niet in staat is het evenement te houden c.q. te continueren.
2.4. De door de organisatie te vergoeden schade in geval van overmacht kan ten hoogste het door de deelnemer betaalde entreegeld voor het evenement bedragen. Mits het evenement nog niet van start is gegaan.
2.5. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien deze door overmacht, niet in staat is om met de laatste updates te spelen.
2.6. De organisatie behoud zich het recht om een toernooi te annuleren indien het door een overmacht situatie niet mogelijk is om te spelen.

3. Software/Hardware

3.1. Indien er enige vorm van schade/diefstal plaatsvindt op eigendommen van de organisatie of de door hen beschikbaar gestelde faciliteiten, zal de schade verhaald worden op de aanrichter en eventuele redeplegers.
3.2. Indien er sprake is van diefstal/vernielingen door deelnemers wordt de politie ingeschakeld.
3.3. Er mag niets op/rond de apparatuur van de organisatie gezet worden, dit om beschadiging te voorkomen.
3.4. Het is niet toegestaan om de door de organisatie aangebrachte hardware te verplaatsen.

5. Inschrijfgeld

5.1. Als het evenement binnen 72 uur begint, kan diegene geen aanspraak meer maken op retournering van het inschrijfgeld. Verzoek om terugbetaling dient altijd schriftelijk (per email) ingediend te worden.